loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Публічна інформація

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

1. СТАТУТ
2. Висновок про доступність приміщення для маломобільних груп населення
3. Відомості про засоби провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
4. Відомості про кадрове забезпечення для забезпечення освітньої діяльності
5. Відомості про матеріально-технічне забезпечення
6. План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у 2021-2022 навчальному році
7. Положення про відділ по роботі з іноземними громадянами
8. Положення про кафедру загальної практики
9. Положення про кафедру організації та управління охорони здоров’я
10. Положення про кафедру сімейної медицини та педіатрії
11. Положення про моніторинг якості освіти
12. Положення про навчання іноземців та осіб без громадянства
13. Положення про Ректорат
14. Положення про факультет безперевного розвитку
15. Положеня про Вчену Раду
16. Положення про запобiгання конфлiкту iнтересiв пiд час проведения заходiв безперервного професiйного розвитку та недопущения залучення i використання коштiв фiзичних (юридичних) осiб для реклами лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних послуг 
17. Положення про оцiнку заходiв безперервного професiйного розвитку на ознаки академiчноi доброчесностi та дотримання
принципiв доказовоi медицини
18. Методологія оцiнювання набутих знань, компетентностей та практичних
навичок працiвникiв сфер и охорони здоров’ я 
19. Порядок реагування на випадки булiнгу (цькування) та застосування заходiв
виховного впливу
20. Фінансовий звіт (річний). Фінансова звітність

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Академія надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Надання публічної інформації Академія здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)*;
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Поштова адреса Академії для подання інформаційного запиту:  info@umaedu.com.ua

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?