loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Безперервний професійний розвиток

Організація та дія безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я в АПОУОЗ «УМА» відповідає Законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенню про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 302, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 798, Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 22.02.2019 № 446, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 за № 293/33264.

Безперервний професійний розвиток або (БПР) – це сучасна система навчання для лікарів в Україні, завдяки якій спеціалісти у галузі медицини можуть безперервно удосконалювати свої знання, навички та отримувати відповідні бали для атестаційних заходів. Такий підхід до професійного вдосконалення лікаря почав діяти в Україні з 2019 року на підставі Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 446 під назвою «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів». Тепер, медики мають змогу не формально, а реально підвищувати свої компетенції та вміння. Інформація про успіхи буде вноситися у вигляді балів у, так зване, освітнє портфоліо.

Безперервний професійний розвиток в АПОУОЗ «Українська медична асамблея» охоплює у собі: цикли спеціалізацій та тематичного удосконалення; семінари, симпозіуми, конференції, майстер-класи; інтернатуру.

  • Діяльність з підвищення власних знань та умінь представлена циклами спеціалізацій та тематичного удосконалення. Вони можуть проходити як безпосередньо на місці освітнього закладу, так й дистанційно. Така діяльність провадиться за освітніми програмами та може завершуватися присвоєнням професій або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.
  • До очних заходів належать семінари, симпозіуми, конференції, майстер-класи конференції, конгреси, з’їзди. Така форма навчання визначається як така, де має місце спілкування між викладачем і слухачем. Це також діяльність, яка пов’язана з професійною, громадською або іншою діяльністю слухача.
  • Освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) представлена в якості інтернатури та, в свою чергу, передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання, відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікації, що визначаються державою.

БПР здійснюється формами очного (денна, вечірня); заочного (дистанційного) навчання. Форми можуть поєднуватися. Навчання в Академії відбувається за індивідуальними графіками.

Згідно з новою системою БПР, лікарі щорічно повинні вдосконалювати свої навички та набирати мінімально 50 балів. Набір 50 балів БПР є обов’язковим з 01 січня 2020 року. Таку кількість необхідно отримати протягом усього робочого календарного року, і навіть якщо медик має декілька спеціальностей, то все одно, для атестації йому знадобиться лише 50 балів. Якщо успішність особи перевищує відмітку в 50 балів, тоді вона має право на дострокове отримання вищої категорії з медицини.

Система БПР в АПОУОЗ «УМА» передбачає можливість проходження курсів як українською, так і англійською мовами. У свою чергу, «Додаток 5» до Наказу МОЗ № 446 не передбачає ніяких обмежень стосовно додавання балів за англомовні чи україномовні курси.

Задля того, щоб здобути бали, слухачі Академії повинні брати участь у заходах, які збігаються з конкретними інтересами лікарів. Відвідування цих заходів слухачі відображають в освітньому портфоліо. План та програма кожного заходу розробляється відповідною кафедрою Факультету безперервного професійного розвитку АПОУОЗ «УМА» у відповідності до освітніх потреб цільової аудиторії та перспектив практичного застосування знань та навичок, отриманих під час навчання. План та програма розглядаються та ухвалюються на засіданні відповідної кафедри, а потім надаються на розгляд Вченої Ради АПОУОЗ «УМА».

Порядок ведення та обліку освітнього портфоліо регламентується вже вищезгаданим «Додатком 5» та засвідчується кожним лікарем в керівника свого закладу. Щорічна перевірка особистих освітніх портфоліо планується з 2021 року. Отже, до 01 березня 2021 року необхідно буде надіслати портфоліо за 2020 рік.

«Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється працівником. Облік балів ведеться працівником та засвідчується роботодавцем за місцем роботи у період, за який обліковуються бали». – зазначено у ч. 2 розділу V «Порядок нарахування балів безперервного професійного розвитку та проведення їх щорічної перевірки» Наказу МОЗ № 446.

Форма документа, що підтверджує участь у заході безперервного професійного розвитку, визначається АПОУОЗ «УМА» та має містити: інформацію про назву заходу відповідно до «Додатка 5» до порядку проведення атестації лікарів, місце проведення заходу, тривалість, назву, організатора заходу та його контактні дані, унікальний реєстраційний номер документа про участь у заході та прізвище, ім’я, по батькові лікаря, який отримує такий документ.

Весь порядок проходження атестації закріплений в згаданому Наказі та передбачає те, що будь яка атестація відбувається за рішенням атестаційної комісії. Оскаржувати дії чи бездіяльність роботи цієї комісії можливо лише через суд, адже такої процедури як апеляційне звернення до комісії не передбачено, тому що рішення про присвоєння категорії приймаються на основі поданих медиком документів, а саме:

  • письмова заява;
  • копія диплома про освіту, трудову книжку, сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії;
  • атестаційний листок;
  • особисте освітнє портфоліо з результатами БПР;
  • копії документів, що підтверджують обліковані бали БПР.

Спеціалісту, який завідомо надав недостовірні дані про перебіг свого безперервного професійного розвитку, буде відмовлено в атестації.

У випадку, якщо лікар має відповідний стаж роботи, демонструє в освітньому портфоліо різноманітні види діяльності і значно (втричі і більше) перевищує мінімальні вимоги до кількості балів безперервного професійного розвитку за рік, атестаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння більш високої категорії такому працівнику.

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?