loader image

Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея»

Про нас

Академія має статус самоврядного, автономного закладу вищої медичної освіти, який в межах компетенції, наданої законодавством України, здійснює освітню діяльність у сфері фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, та забезпечує провадження підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, безперервного професійного розвитку, атестації та розподілу висококваліфікованих фахівців.

Ми пропонуємо іноземним громадянам та особам без громадянства, які мають намір здобувати освіту в Україні, широкий спектр освітніх програм за розгалуженими освітніми ступенями. Крім того, абітурієнти-іноземці мають можливість пройти курси на Підготовчому відділенні українською чи англійською мовами.

Багатогалузевість та диференційованість освітніх програм спрямування 22 «Охорона здоров’я» Академії робить можливим якісне підвищення кадрового потенціалу країни, забезпечуючи потреби у висококваліфікованих фахівцях за різними спеціальностями сфери охорони здоров’я. 

Місія Академія як вищого навчального закладу може бути реалізована винятково завдяки забезпеченню високої якості освіти та наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з інноваційною діяльністю. В Академії є постійно діюча спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук та разові спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

ОЗНАЙОМИТИСЬ З ІСТОРІЄЮ АКАДЕМІЇ

ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Ми дотримуємось вітчизняних та міжнародних стандартів, та здійснюємо освітню діяльність згідно з професіональними методиками для того, щоб наші випускники були кращими у своїй справі.

В Академії створено факультети та кафедри, які здійснюють формальну, неформальну та інформальну освіти, забезпечено функціонування навчально-наукового центру, підготовчого відділення, центру тестування, науково-медичної бібліотеки, інформаційно-обчислюваного центру, видавничо-поліграфічного центру.

Для проживання студентів створено студентське містечко з комфортабельними гуртожитками, комп’ютерними клубами, спортивним комплексом, їдальнями, кафе, танцювальними залами.


ІСТОРІЯ

Беручи початок з 2000 року, Академія є провідним центром становлення та розвитку професійної медичної підготовки. Відповідно до консолідованого рішення координаційно-дорадчого органу при МОЗ України в межах урядової цільової програми розвитку системи охорони здоров’я в Україні та приведення національного законодавства у відповідність до Резолюції 27-ої Всесвітньої Медичної Асамблеї (Мюнхен, 1973 р.) з доповненнями Резолюцією 35-ї Всесвітньої Медичної Асамблеї (Венеція, 1983 р.) щодо умови роботи медичних працівників було утворено національне самоврядування лікарів, основною метою якого було визначено  забезпечення високопрофесійних стандартів здійснення медичної практики і дотримання її гарантій, забезпечення високого професійного рівня, захисту професійних прав лікарів в інтересах охорони здоров’я пацієнтів і держави Україна.

У серпні 2014 року МОЗ України ініціювало розробку Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні. Відповідно до Стратегії, на період 2015 – 2020 років, однією із частин якої було реформування навчання та підвищення кваліфікації, визначена орієнтація на створення нової системи безперервного професійного розвитку як складової механізму проведення атестації лікарів з метою перевірки кваліфікації, тим самим визначивши атестацію лікарів як спосіб удосконалення діяльності закладів охорони здоров’я усіх форм власності для подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню, відповідно до поширеної практики в розвинутих країнах Європи, Америки та Азії.

Рішенням від 13 лютого 2020 року утворено Академію Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська Медична Асамблея», яка є цілісним освітнім та науковим осередком, що забезпечує належний рівень освіти та безперервний професійний розвиток фахівців в галузі охорони здоров’я.

14 лютого 2020 року Академія розпочала провадження освітньої діяльності відповідно до прийнятої Стратегічної програми діяльності УМА 2020-2025 рр., затвердженої протокольним рішенням Конференції громадської організації «Українська Медична Асамблея» та у відповідності до українського законодавства з метою навчання слухачів у всіх сферах медицини.

З 20 лютого 2020 року діють науково-проектні групи, якими створено факультети відповідно до галузевої ліцензованої діяльності, кафедри та структурні підрозділи Академії.

З 03 березня 2020 року Академія розпочала роботу у новому структурному форматі, що уможливлює провадження ліцензованої освітньої діяльності, післядипломної підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців у сфері охорони здоров’я.


ПРАВОВА ОСНОВА

Cтворення Академії засвідчено протокольним рішенням Конференції громадської організації «Українська Медична Асамблея» відповідно до українського законодавства з метою навчання слухачів у всіх сферах медицини.

Статус АПО УОЗ «УМА» ґрунтується на підставах дії наказів МОЗ України № 1074 від 03 грудня 2010 року «Про заходи МОЗ України щодо удосконалення підготовки лікарів» та № 1088 від 10 грудня 2010 року «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів», Закону України «Про освіту» № 1556-VII (2014), Наказу МОН України від 28 лютого 2014 року «Про введення в дію Дорожньої карти розвитку української освіти», Закону України «Про професійний розвиток працівників» № 4312-VI від 12 січня 2012 року, Наказу МОЗ України № 742 від 23 листопада 2007 року «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», Наказу МОЗ України №  446 від 22 лютого 2019 року «Про Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», Розпорядження КМУ № 95-р від 27 лютого 2019 року «Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в України».

Забезпечення Академією безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі охорони здоров’я здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту» та до підзаконних нормативно-правових актів, у тому числі Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 291 від 19 вересня 1996 року, Положення про післядипломне навчання лікарів (провізорів) затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 166 від 27 серпня 1993 року Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів) та Порядку про проходження атестації затвердженого Наказом Міністерства охорони Здоров’я України № 446 від 22 лютого 2019 року про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів, шляхом провадження ліцензованої освітньої діяльності з підвищення кваліфікації, фахівців у сфері охорони здоров’я у формі циклів тематичного удосконалення, що передбачають підвищення кваліфікації за окремим розділом спеціалізації із обов’язковим удосконаленням професійної майстерності необхідних для підвищення рівня практичної підготовки, формування професійної готовності до самостійної лікарської діяльності та забезпечення проходження передатестаційної підготовки для формування освітнього портфоліо.

На сьогодні, діяльність Академії ґрунтується на засадах гуманності, демократичності, традиційності світової та вітчизняної освіти, науки, культури, та здійснюється у відповідності до Конституції України та інших нормативно-правових актів вітчизняного законодавства та міжнародних договорів, які були ратифіковані незалежною Україною. Правова основа діяльності та юридичний статус визначено в Статуті Академії – установчому документі.

Навчальний план та програми циклів тематичного удосконалення розроблені та затверджені науково-проектною групою Академії відповідно до Міжнародних стандартів освіти та з дотриманням вимог українського законодавства: Законів України «Про освіту», «Про професійний розвиток працівників», Наказів МОЗ «Про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», Указів Президента України «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» та Наказів Департаментів охорони здоров’я на місцях.

SAT - Тест центр у м.Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 42В, Київ

тел: (095) 602-10-86

Як доїхати?