loader image

Українська медична Академія післядипломної освіти

Освітньо-професійні стандарти

АПО УОЗ «УМА» у відповідності до Статуту несе відповідальність за дотримання державних стандартів післядипломної освіти та прагне забезпечити високі європейські стандарти післядипломної освіти.

Освітній процес в Академії побудований у відповідності до Законів України та стандартів освітньої діяльності. Національна рамка кваліфікацій, професійні стандарти та стандарти освіти розробляються на рівні держави та затверджуються відповідними державними органами. В свою чергу, освітня програма, навчальний план, робочий навчальний план, програми навчальних дисциплін та робочі програми кредитних модулів розробляються та затверджуються безпосередньо в АПО УОЗ «УМА».

Згідно стандартів освіти, післядипломна освіта створює умови неперервності й наступності освіти та містить у собі:

  • перепідготовку для отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду;
  • спеціалізацію, яка пов’язана з набуттям особою здатності виконувати окремі завдання або обов’язки в межах обраної спеціальності;
  • підвищення кваліфікації, як процес набуття медиком навичок виконувати додаткові завдання в межах професійної діяльності або галузі знань;
  • набуття особою практичного досвіду виконання окремих завдань та обов’язків в певній професійній діяльності або галузі знань.


За загальним правилом стандарти післядиплмоної освіти з кожної спеціальності розробляє Міністерство освіти і науки України з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать навчальні заклади, а також галузевих об’єднань організацій роботодавців та затверджує їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості освіти.

 
Стандарт освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

  • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня післядипломної освіти;
  • перелік компетентностей медика;
  • нормативний зміст підготовки слухачів, сформульований у термінах результатів навчання (знань, умінь та навичок);
  • форма атестації слухачів;
  • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).


Освітньо-наукова програма АПО УОЗ «УМА» орієнтована на профіль удосконалення професійної майстерності, необхідної для підвищення рівня практичної підготовки, формування професійної готовності до самостійної лікарської діяльності та забезпечення проходження передатестаційної підготовки для формування освітнього портфоліо.

Накопичення кредитів ЄКТС відбувається за результатами успішного виконання навчальних планів та циклів тематичного удосконалення.


Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямування:

-Європейська директива 2005/36/ЕС щодо визнання професійних кваліфікацій (Directive 2005/36/ЕС of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualification);

-Трилогія глобальних стандартів якості Всесвітньої федерації медичної освіти (WFME Global Standard for Quality improvement: Basic Medical Education, WFME Global Standard for Quality improvement: Postgraduate Medical education and WFME Global Standard for Quality improvement: Continuous Professional Development).


Інтерактивна взаємодія з експертами та колегами – учасниками Програми. Програма структурована за такими складовими:

–              лекційні заняття;

–              семінари;

–              самостійна робота;

–              участь у міжнародних конференціях, симпозіумах (за бажанням).

Окремі елементи Програми реалізуються англійською мовою.

Освітньо-наукова програма АПО УОЗ «УМА» розробляється проектною групою випускової кафедри факультету Безперервного розвитку під керівництвом голови проектної групи. Освітні програми ухвалюються Вченою радою Академії та затверджуються Ректором.

Зміст програми містить у собі обсяг необхідних теоретичних знань, умінь та практичних навичок, необхідних слухачам для підвищення кваліфікації за обраним курсом циклового освітнього процесу, які відрізняються між собою годинами, присвяченими для вивчення тих чи інших тематичних напрямів. Під час підвищення кваліфікації в АПО УОЗ «УМА» слухачі, у відповідності з навчальним планом, підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають поглибленими практичними навичками.

Результати навчання за такою програмою відображаються в інтегральних, програмних, загальних та спеціальних (фахових) компетентностях та навичках, як окремих блоках базових умінь в кінці курсу.

На підставі освітньо-наукової (або освітньо-професійної програми) розробляється навчальний план за кожною спеціальністю, де визначаються кількість та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення занять, графік навчального процесу та критерії оцінювання знань слухачів у якості підсумкового контролю. Навчальний план розглядається та затверджується Ректором за погодженням проектно-наукової Академії, а робочий навчальний план, який конкретизує перший – Ректором АПО УОЗ «УМА».

В свою чергу, завдання, цілі, головна мета та зміст дисципліни, яку буде вивчати слухач, визначається у програмі циклів спеціалізації, яка має бути у відкритому доступі для слухачів. В АПО УОЗ «УМА» ми надаємо таку можливість одразу ж після реєстрації персональних даних, та відправляємо всім слухачам такі матеріали електронною поштою.

Навчальний план та програма циклів спеціалізації підвищення кваліфікації для слухачів за спеціальністю є локальним нормативним документом АПО УОЗ «УМА», що визначає зміст та форму навчання, встановлює вимоги щодо обсягу та рівня підвищення кваліфікації слухачів. Академія, також, має право самостійно розробляти та використовувати власні програми освітньої, наукової та інноваційної діяльності.