loader image

Українська медична Академія післядипломної освіти

Організація освітнього процесу

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в АПО УОЗ «УМА» є Закони України, «Положення про організацію освітнього процесу», освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і кваліфікаційних рівнів, Статут Академії, як внутрішній установчий документ, та відповідна Концепція освітньої діяльності АПО УОЗ «УМА».

Освітній процес – це структурована система організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) відповідно до вимог стандартів освітньої діяльності та стандартів післядипломної освіти.

Освітній процес в Академії базується на принципах автономії та самоврядування; розмежування прав, повноважень і відповідальності засновників та державних органів та органів місцевого самоврядування, органів управління вищого навчального закладу та його структурних підрозділів; незалежності від політичних партій чи будь-яких громадських та релігійних організацій.

Метою програми з організації освітнього процесу в АПО УОЗ «УМА» є забезпечення проходження безперервного професійного розвитку, а також підвищення кваліфікації лікарів та медичного персоналу, зростання їх компетентності й професіоналізму. Це розвиток професійних та формування у слухачів покращених й поглиблених ключових компетентностей, вмінь, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, а також вдосконалення шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття ними досвіду виконання додаткових обов’язків та завдань, пов’язаних з їхньою професійною діяльністю.

Для створення умов міжнародної академічної мобільності та доброчесності, Вчена Рада Академії може приймати відповідні рішення стосовно організації освітнього процесу, наприклад таке як рішення про вивчення курсів англійською або іншими мовами. При цьому, передбачається забезпечення слухачів відповідною літературою з курсу та усіма необхідними методичними матеріалами.

Здійснюється викладання курсів іноземною мовою іноземним слухачам як в окремих групах так і за індивідуальним розкладом слухача, як у реальному часі, так й в режимі online. При цьому, Академія забезпечує окремий курс в вивчення Української мови як іноземної для слухачів-іноземців. Рішення про перелік мов, якими планується проводити навчання з окремих курсів, приймається на засіданні Науково-проектної групиАПО УОЗ «УМА».

Підвищення кваліфікації в Академії відбувається у наступних формах: очна, заочна, дистанційна. Форми навчання можуть бути поєднані. На цикли тематичного удосконалення зараховуються випускники вищих медичних навчальних закладів після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря і отримання диплому. Підставою для зарахування є диплом лікаря, посвідчення про скерування на роботу за персональним розподілом або довідка відповідної форми.


Форми проведення навчальних занять: лекційні заняття, семінари та самостійна робота.

Лекція – це основний вид проведення занять в Академії, які призначені для засвоєння теоретичного матеріалу. Лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни.

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому організована дискусія з попередньо визначених проблем, до яких слухачі Академії готуються заздалегідь відповідно до плана семінарських занять. Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або навчальних кабінетах з академічною групою або дистанційно, за індивідуальним графіком.

Самостійна робота слухача є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових академічних занять. Метою самостійної роботи – є засвоєння програми та послідовне формування у слухача навичок ефективної самостійної професійної (практичної й науково-теоретичної) діяльності на рівні світових стандартів.

Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретного курсу з підвищення кваліфікації: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, збірниками завдань, інструкціями до виконання практичних робіт, комп’ютерними навчальними комплексами тощо, мультимедійними проектами, комплексом онлайн-лекцій й т.д.

Також, можлива така форма, як контрольні заходи – слухачі АПО УОЗ «УМА» виконують контрольні письмові завдання, готують наукові роботи або складають звіти. Такий спектр робіт оцінюється викладачами Академії та говорить про загальну успішність слухача, який проходить цей курс.

Після успішного прослуховування циклу тематичного удосконалення, слухачі отримують свідоцтво та додаток до нього встановленого зразка. Гнучкість та ієрархічність курсів дасть змогу покращити майстерність та здобути додаткові знання лікарем із різним стажем роботи та професійним рівнем.

Таким чином, слухачі АПО УОЗ «УМА» на циклах підвищення кваліфікації повинні охопити за основними напрямками:


ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1) Діагностична робота. Основна мета цього розділу роботи – це вдосконалення знань з діагностики, якому слід приділяти особливу увагу. Мова йде про закріплення отриманих раніше знань та навичок на такому рівні, який міг би поліпшити базис та процес подальшої роботи. Специфіка роботи слухачів вимагає вдосконалення певного обсягу спеціалізованих діагностичних маніпуляцій, визначення необхідності скерування хворого на додаткові методи обстеження та інтерпретація їх результатів. Керівнику слухачів необхідно приділяти велику увагу удосконаленню ними навичок, згідно з переліком, відповідно вимог до підвищення кваліфікації слухачів.

2) Лікувальна робота. У процесі підвищення кваліфікації слухачі АПО УОЗ «УМА» покращують тактику ведення хворих, основи надання профілактичної допомоги, організації та надання реабілітаційної, паліативної, невідкладної допомоги. Вони поглиблюють знання особливості організації та проведення лікування хворих в умовах стаціонару на дому. Достатню увагу слід приділяти вивченню слухачами немедикаментозних методів лікування, заходів реабілітації та санаторно-курортного лікування; роботі із пацієнтами з особливими потребами.

3) Профілактична робота. Керівникам слухачів слід зробити акцент на вдосконаленні практичних навиків щодо профілактики захворювань та травматизму, формування здорового способу життя, виявленні та корекції факторів ризику найбільш поширених захворювань на дільниці. Слухачі активно залучаються до профілактичної роботи шляхом підготовки доповідей, виступів та публікацій в засобах масової інформації.

4) Протиепідемічна робота. Санітарно-протиепідемічна робота передбачає знання основних документів, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідемічного режиму у лікувально-профілактичних закладах, основних заходів асептики та антисептики.


ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА СЛУХАЧІВ

1) Основою теоретичної підготовки слухача є лекції та самостійна робота над літературою. Керівник повинен з’ясувати з якою літературою  ознайомлений слухач, характер та якість рефератів, наявних у нього.


НАУКОВО-ПРАКТИЧНА РОБОТА СЛУХАЧІВ

1) Основу науково-практичної роботи складають спостереження чи аналіз архівних даних, а також семінари. Слухачі займаються науковою роботою під керівництвом свого викладача.


Слухачі АПО УОЗ «УМА» мають право на:

 • навчання для здобуття певного освітнього рівня відповідно до освітніх стандартів підвищення кваліфікації;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, побутовою, базами АПО УОЗ «УМА»;
 • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, конференціях, виставках, майстер-класах;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • забезпечення гуртожитками для слухачів, які приїхали на навчання з інших міст та зарубіжних країн;
 • захист від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.


Слухачі АПО УОЗ «УМА» зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, професійною майстерністю;
 • дотримуватись Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Академії;
 • дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;
 • виконувати в установлені терміни всі види робіт, передбачені навчальними планами та програмами курсу згідно з графіком;
 • відвідувати лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття;
 • вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття;
 • зберігати власність Академії – аудиторії, обладнання, меблі, підручники тощо;
 • сприяти підвищенню авторитету АПО УОЗ «УМА».


Стратегічними пріорітетами Академії в організації освітнього процесу є:

 • забезпечення високої якості підвищення кваліфікації, застосування сучасних освітніх технологій з урахуванням передового міжнародного досвіду організації освітнього процесу;
 • удосконалення існуючих форм, методів і технологій навчання з актуальних напрямів;
 • встановлення ефективних міжнародних зв’язків між учасниками навчального процесу;
 • упровадження освітніх програм для випереджувальної підготовки медичних та фармацевтичних кадрів;
 • популяризація знань у суспільстві, активне впровадження просвітницьких ідей.