loader image

Українська медична Академія післядипломної освіти

Організація навчання іноземців

Одним з напрямків міжнародного співробітництва в АПО УОЗ «УМА» є надання освітніх послуг, пов’язаних із здобуттям післядипломної освіти іноземним громадянам в Україні.

Організація навчального процесу для іноземців в Академії побудована у відповідності до наступної нормативно-правової бази: Законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами та доповненнями), «Про закордонних українців», «Про захист персональних даних», міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, постанов Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. №729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб» (із змінами та доповненнями), від 15.02.2012 р. №150 «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України», від 11.09.2013 р. №684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», від 19.08.2015 р. №634 «Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою», наказу МОН України від 01.11.2013 р. №1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» та інших наказів МОН та МОЗ України з питань вищої освіти та навчання іноземців та осіб без громадянства, Статуту АПОУОЗ «Українська Медична Асамблея» а також відповідного Положення «Про навчання іноземців та осіб без громадянства в Академії післядипломної освіти Управління охорони здоров’я «Українська медична асамблея».

Навчання іноземців

Організація навчання іноземців в Академії відбуваєься за  очною, заочною та дистанційною формами навчання. Весь навчальний процес для іноземних слухачів здійснюється українською та англійською мовами за вибором слухача. Деякі курси можуть викладатись іншими мовами, якщо було виявлено бажання та це закріплено письмово. Періоди навчання іноземних слухачів визначаються Академією відповідно до тривалості освітніх програм та включають в себе строк, необхідний для вступу та здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

Слухачам-іноземцям, які навчаються в Академії гарантуються права та свободи, передбачені діючим законодавством України. Вони користуються навчальними приміщеннями, читальними залами та бібліотеками, іншими комплексами Академії на рівних з громадянами України правах.

Навчання іноземців здійснюється у відповідності до затверджених навчальних планів та програм згідно індивідуального плану та графіку підготовки.

Документи про освіту іноземців, які були видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні (нострифікацію) відповідно до законодавства.

Зарахування іноземних слухачів

До АПО УОЗ «УМА» зараховуються іноземці, які мають диплом про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, незалежно від їх расової належності, статі, мови та ставлення до релігії.

Зарахування здійснюється за результатами вступного іспиту (співбесіди) та розгляду поданих документів. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до установи на підставі наказів про зарахування. Для вступу до Академії іноземець особисто або електронною поштою подає заяву та необхідні документи.

До заяви додаються:

1) копія документу про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього;

2) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

3) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

4) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

Документів, які зазначені вище,повинні  бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Приймальна комісія АПО УОЗ «УМА» вивчає подані іноземцем документи на відповідність встановленим вимогам щодо прийому на навчання та видає запрошення на навчання на підставі поданих до Академії копій паспортного документа іноземця, документа про здобутий рівень освіти та письмової згоди на обробку персональних даних.

З іноземними слухачами укладається договір про надання освітніх послуг, що вступає в дію з моменту видання відповідного наказу про зарахування на навчання та визначає права та обов’язки Академії з одної сторони та іноземця з іншої, на весь період навчання, а також вартість та порядок оплати за освітню послугу.

Всім іноземцям перед тим, як пройти процедуру зарахування на навчання необхідно оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземних громадян та подати її в найкоротший термін після зарахування до Академії. Посвідка на тимчасове перебування підтверджує законність проживання в Україні та особу іноземця або особи без громадянства. Цей документ необхідно пред’являти при проведенні міграційних та інших перевірок. Посвідка, як правило, оформляється на весь період навчання. Крім того, міграційне законодавство України не дозволяє іноземцю, влаштовуватися на роботу, протягом всього періоду навчання

Права та обов’язки

Слухачі-іноземці які навчаються в Академії,  мають право:

 • на користування навчально-виробничою, науковою, культурною базою установи;
 • на отримання всіх видів наукової інформації та консультування по всіх питаннях, пов’язаних з навчанням;
 • на безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • на забезпечення житлом в гуртожитку під час навчання в Академії;
 • на інші права згідно з чинним законодавством.

Слухачі-іноземці, які навчаються в Академії повинні у встановлені терміни:

 • виконати індивідуальний навчальний план;
 • оволодіти сучасними методиками профілактики, діагностики, лікування захворювань;
 • оволодіти методиками проведення основних науково-практичних досліджень;
 • оволодіти необхідними практичними навичками та професійною майстерністю з відповідного лікарського фаху;
 • систематично звітувати про хід виконання індивідуального плану підготовки;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку АПО УОЗ «УМА».

Слухачам-іноземцям, які успішно завершили навчання та склали іспити згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки, присвоюється відповідний освітній рівень (кваліфікація) та видається свідоцтво державного зразка..
 

Іноземець, який навчається в АПОУОЗ «Українська медична асамблея» повинен особисто стежити за власними документами та вчасно інформувати деканат по роботі з іноземцями про:

1) закінчення терміну дії посвідки на проживання (за 30 календарних

днів);

2) закінчення терміну дії паспорта (за 30 календарних днів);

3) втрати чи пошкодження посвідки на проживання або паспорта.

У разі закінчення дії паспорта іноземець повинен продовжити його або замінити на новий та повідомити про це деканат по роботі з іноземцями.

У разі будь-яких змін в особистих документах (паспорт, посвідка на проживання тощо), внесення нових даних, заміни документа, іноземець повинен подати копію цього документа, а також його засвідчений переклад на вимогу Академії.